Зареєстровано:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковою організацією

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

на 2017-2020 роки

Реєстраційний номер________ від «_____»___________2017року

Рекомендації реєструючого органу ______________­­­­­______________________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

____________________________________

____________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка реєструє колективний договір)

Робоча комісія по колективних переговорах

Представники адміністрації:

Директор ______________________ Л. О.Луганська

Заступник директора

з виховної роботи__________ О. О. Красильникова

Заступник директора ___________

з навчально-виховної роботи І. І. Переродова

Представники профспілкової організації працівників освіти і науки:

Голова первинної профспілкової

організації працівників освіти і науки

______________ Л. М. Сазонова

Член профспілкового комітету первинної

профспілкової організації працівників

освіти і науки________ Т. В. Гавриліна

Член профспілкового комітету первинної

профспілкової організації працівників

освіти і науки___________ В. В. Логвінова

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

зборів трудового колективу

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

від «27» березня 2017 року №1

Присутні працівники

Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області: _____ осіб

Голова зборів : І. І. Переродова

Секретар зборів: Л. А. Анохіна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про укладення колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 роки.

СЛУХАЛИ: директора Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області Луганську Л. О. про укладення колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 роки.

ВИСТУПИЛИ: голова первинної профспілкової організації Сазонова Л. М. про укладення колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 роки.

УХВАЛИЛИ: підписати колективний договір між адміністрацією та профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 роки.

Голова зборів І. І. Переродова

Секретар Л. А. Анохіна

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковою організацією

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

на 2017-2020 роки

Розділ І. Загальні положення

Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі і трудові відносини, сторони домовились про наступне:

1.1. Цей колективний договір укладено на 2017-2020роки.

1.2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол №1 від 27 березня 2017 року і набуває чинності з дня його підписання.

1.3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.

1.4. Сторонами колективного договору є:

- Адміністрація Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області в особі директора ЛуганськоїЛ.О., яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України, ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси працівників Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області у галузі виробництва, праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.

1.5. Адміністрація Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області у веденні колективних переговорів.

1.6. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

1.7. Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 роки укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Регіональної Угоди між Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Харківською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки.

1.8. Положення цього колективного договору поширюються безпосередньо на всіх членів трудового колективу і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковими комітетами.

1.9. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

1.10. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

1.11. Жодна із сторін, що уклали колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

1.12. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за 1 місяць до закінчення строку дії колективного договору (але не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору)

1.13. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін 5 днів підписують колективний договір.

Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації до Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Через 10 днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома профспілкових комітетів, працівників закладу.

1.14. Раз на пів року сторони звітують про виконання Договору.

Розділ ІІ. Виробничі та трудові відносини

Адміністрація зобов’язується:

2.1. Забезпечити ефективну діяльність Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області, виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області, поліпшення становища працівників.

2.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області, створити оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу.

2.3. Застосувати наявні засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.

2.4. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників закладу.

2.5. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством, та у разі, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умовами наявності фінансових можливостей.

2.6. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в закладі випускників педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальності, уклавши з ними безстроковий трудовий договір та установивши їм навчальне навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати.

2.7. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.8. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під підпис його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.

2.9. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковими комітетами згідно з чинним законодавством.

2.10. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності штату здійснювати лише після закінчення навчального року (п.5.3.5.Галузева Угода між МОН, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 20___-20___ роки)

2.11. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (у тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.44 Кодексу законів про працю України, далі по тексту - КЗпП, ст.6 Закону України «Про охорону праці»).

2.12. Протягом двох днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

2.13. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових).

2.14. Включати представників профкомів до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.

2.15. Погоджувати з профкомами графік відпусток, режим і графік роботи, розклад уроків, графік чергувань, тарифікаційні списки, штатний розпис, посадові і функціональні обов’язки, інструкції з охорони праці.

2.16. Забезпечити при складанні розкладу навчальних занять оптимальний режим роботи:

- для батьків, які мають двох і більше дітей віком до 15 років;

- для тих, хто поєднує роботу з навчанням;

- для незвільнених від основної роботи голів профкомів тощо.

2.17. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

2.18. Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством.

2.19. При виникненні вакансій в першу чергу пропонувати їх працівникам даного навчального закладу, які бажають бути переведеними на цю посаду і мають для цього відповідну кваліфікацію.

2.20. При зменшенні педагогічного навантаження і при відмові працівника від подальшої роботи та переведення - звільняти його відповідно до п.1 ст.40 КЗпП України.

2.21. При звільненні працівників, за п.1 ст.40 КЗпП України, переважне право на залишення на роботі надавати також особам з більш високою кваліфікацією та продуктивністю відповідно до ст.42 КЗпП України.

2.22. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.

2.23. Надавати працівникам, які були звільнені за п.1 ст.40 КЗпП України протягом одного року з дня звільнення переважне право на працевлаштування в даному закладі на будь-яку посаду.

2.24. Сприяти реалізації ст. 223 КЗпП України (вибори комісії по трудовим спорам).

2.25. Відклик працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України «Про відпустки»).

Профком зобов’язуються:

2.1.1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.

2.1.2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

2.1.3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження.

2.1.4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

2.1.5. Контролювати надання переважного права на залишення на роботі працівникам, які підлягають скороченню, згідно з ст.42 КЗпП України.

2.1.6. Контролювати відповідність записів назв посад в наказах і трудових книжках чинному Законодавству, класифікатору професій та штатному розпису.

2.1.7. Активно і в повній мірі реалізувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.12.2010 за № 1255/18550 (зі змінами).

Розділ ІІІ. Забезпечення зайнятості

Адміністрація зобов’язується:

3.1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомами - не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів (п.4.2.2. Галузева Угода).

3.2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу без будь-яких обмежень трудових прав працівників із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.

3.3. Не допускати економічно не обґрунтованого скорочення класів, робочих місць.

3.4. При виникненні необхідності вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в т.ч. ліквідацію, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ст. 40 КЗпП України):

- здійснювати звільнення лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д. (ст.49²КЗпП України);

- повідомляти не пізніше, як за два місяці персонально працівника;

- повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості (ст. 49²КЗпП України);

- направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку на весь період навчання;

3.5. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 годин на тиждень ) в межах робочого часу для пошуку нової роботи.

3.6. Звільненим працівникам своєчасно та в повному обсязі виплачувати вихідну допомогу (ст.44 п. 4.18 КЗпП України).

3.7. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць.

3.8. Попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний навчальний рік, проводити в кінці поточного навчального року за погодженням з профкомами на педраді; результати попереднього розподілу педагогічного навантаження довести до відома педагогічних працівників під розписку не пізніше ніж до 31 травня.

3.9. Тарифікувати жінок, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного (6-річного) віку, на загальних підставах. У разі виходу таких жінок з відпустки - надавати їм навантаження у розмірі не менше, ніж вони мали до відпустки .

3.10. Навчальне навантаження менше ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

3.11. Передавати уроки з окремих предметів в початкових класах спеціалістам, лише за згодою вчителя початкових класів. Без згоди вчителя початкових класів допускається передача уроків іноземної мови, фізкультури, музики, образотворчого мистецтва лише спеціалістам, які не мають ставки, и лише за умови забезпечення вчителя початкових класів навантаженням у обсязі, не менше ставки.

3.12. При звільненні працівників вивільнені години розподіляти в першу чергу між тими працівниками даного навчального закладу, які не мають ставки.

3.13. При тарифікації розподіляти навчальне навантаження адміністрації школи не більше 9 годин на тиждень, при умові, що педагогічні працівники за таким же фахом забезпечені повним тижневим навантаженням.

Профспілковий комітет зобов’язується:

3.1.1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудового права та соціального захисту працівників.

3.1.2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівниками переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, матерів, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина друга ст. 179 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням (ст.184 КЗпП України).

3.1.3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

3.1.4. Постійно контролювати нормування праці, розподіл навчального навантаження.

Сторони домовилися, що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишатися на роботі, у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також: особам перед пенсійного віку та працівникам, які навчаються у вищих або середніх навчальних закладах без відриву від виробництва (ст. 42 Закону України «Про працю»).

Розділ ІV. Оплата праці

Адміністрація зобов’язується:

4.1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання (додатки 1, 2, 3).

4.2. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковими комітетами умови оплати праці в закладі. (Формулювання «За погодженням з профкомом» означає, що профком має право на рівних засадах з адміністрацією розглядати ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження профкомів є їх рішення, прийняте більшістю голосів).

4.3. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам закладу за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів в такі строки: за І половину поточного місяця - 20-го; за ІІ половину - 5-го числа наступного місяця, щомісячно ( ст.115 КЗпП України).

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається, як оплата за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» від 23.09.2010 № 2559–VI.

4.4. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за три дні до початку відпустки ( ст. 115 КЗпП України).

У випадку затримки виплати відпускних, відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період (ст. 80 КЗпП України)

4.5. Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно до Положення, погодженого з профкомами. 

4.6. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівникам загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).

4.7. Забезпечувати своєчасну індексацію заробітної плати, у зв’язку з ростом індексу споживчих цін, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (зі змінами).

4.8. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства.

4.9. Забезпечити оплату праці за заміну тимчасово відсутніх працівників чи у зв’язку з їх відпусткою.

4.10. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних та інших працівників, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

4.11. Залучати окремих працівників до роботи у вихідні дні лише у виняткових випадках, передбачених ст.71 КЗпП України, за погодженням з профкомами. Компенсувати цей день за згодою сторін відповідно до ст. 72 КЗпП України

4.12. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

4.13. Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань, наукових ступенів тощо (п.6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

4.14. Виплачувати педагогічним, науково-педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону України «Про освіту»).

4.15. Обчислювати середню заробітну плату для оплати за період відпусток, а також у інших випадках її збереження згідно з чинним законодавством.

4.16. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

- з підстав, зазначених у п.6 ст. 36, пп.1,2,6 ст.40, ст.39 КЗпП України у розмірі не менш середнього місячного заробітку;

- у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов’язань колективного договору з охорони праці у розмірі не менш тримісячного середнього заробітку.

4.17. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т.д.), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків (ст. 113 КЗпП України, п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти № 102) (Додаток 4).

4.17. При порушенні термінів виплати заробітної плати компенсувати працівникам втрату частини зарплати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 159 «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» (зі змінами).

Профкоми зобов’язуються:

4.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

4.1.2. Сприяти в наданні працівникам установи у необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

4.1.3. Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст. 45 КЗпП, ст.36 Закону України «Про оплату праці”, ст.18 Закону України “Про колективні договори і угоди»).

4.1.4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України).

4.1.5. Брати участь у визначенні розміру щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків.

4.1.6. Погоджувати наказ про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків.

Розділ V. Охорона праці

Адміністрація зобов’язується:

5.1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

5.2. Своєчасно проводити інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці всіх учасників навчально-виховного процесу.

5.3. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.

5.4. Запровадити підвищену оплату працівникам зайнятих на важких роботах, з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також працюючих в особливих умовах праці, згідно з діючими нормативними документами по оплаті праці і діючого законодавства:

- за роботу у нічний час, додаткову оплату у розмірі 40 % годинної тарифної ставки (від посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку (постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»(зі змінами), Галузевої угоди)(Додаток 1);- за використання в роботі дезінфікуючих речовин під час прибирання санітарних вузлів (Додаток № 5);- за шкідливі та особливі умови праці за результатами атестації робочого місця відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів від 17.11.1997 № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці», зі змінами (Додаток 6).

5.5. Своєчасно видавати працюючим, відповідно до норм, спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту (у випадку дострокового їх зносу (не з вини працівників) змінювати за рахунок закладу (п.7.2.3.Галузевої угоди)) (додаток 7), миючі засоби (додаток 8).

5.6. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.1993 № 256);

б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.1993 № 241).

5.7. Своєчасно розслідувати нещасні випадки з працівниками закладу зі складанням відповідних актів, відповідно до чинного законодавства.

5.8. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснювати відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-15 (зі змінами), ст. 9 Закону України «Про охорону праці».

5.9. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст. 9 Закону України «Про охорону праці»).

5.10. Організувати безкоштовні проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в т.ч. зайнятих в роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»). За час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток. (ст.17 Закону України «Про охорону праці» та п.8.1.10 Галузевої Угоди).

5.11. Здійснювати адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці згідно чинного законодавства.

5.12. Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці та безпеки, не порушують вимог особистої і колективної безпеки; беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці в установі.

5.13. Не допускати аварійного стану будівель, споруд та мереж закладу, своєчасно організовувати ремонтні роботи.

5.14. Щорічно, до 15 жовтня, виконувати всі заплановані заходи з підготовки до роботи в зимових умовах.

5.15. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень.

5.16. Передбачати в кошторисах необхідні видатки на охорону праці щорічно в обсязі не менше 0,2% від фонду оплати праці за попередній рік ( ст. 19 Закону України «Про охорону праці», п.7.2.2. Галузевої угоди).

5.17. Сприяти виконанню Комплексних заходів щодо досягнення встановлення нормативів безпеки, гігієни праці, запобігання травматизму, забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в закладі та заходів передбачених Колективним договорами (Додаток 9).

5.18. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в приміщеннях закладу (Додаток 10).

Профкоми зобов’язуються:

5.1.1. Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.

5.1.2. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

5.1.3. Відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

5.1.4. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх розподіл та використання (при наявності бюджетних асигнувань).

5.1.5. Систематично перевіряти виконання адміністрацією пропозицій громадських інспекторів комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатися їх максимальної реалізації.

5.1.6. Регулярно виносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

5.1.7. Надавати матеріальну допомогу членам профспілок на лікування у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві.

Сторони угоди зобов’язуються:

- Виконувати вимоги щодо створення здорових і безпечних умов праці і навчання, передбачених Законом України «Про охорону праці», Кодексом цивільного захисту тощо.

Розділ VI. Час відпочинку

Режим роботи закладу, затверджений Правилами внутрішнього розпорядку школи.

Адміністрація зобов’язується:

6.1. Складати графік відпусток на підставі інтересів працівників та функціонування навчального закладу, за погодженням з профспілковим комітетом, не пізніше 5 січня поточного року, і доводити до відома працівників згідно Закону України «Про відпустки» (ст.. 6 розділ ІІ).

6.2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну (ст..10 Закону України «Про відпустки»).

6.3. Надавати працівникам відпустку повної тривалості згідно ст..6, ст..10 Закону України «Про відпустки» та «Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам», затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 № 346 (зі змінами) за їх власним бажанням, відповідно до п.5.3.13 Галузевої угоди .

6.4. На вимогу працівника переносити основну щорічну відпустку на іншій, ніж це передбачено графіком, період у випадках:

- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;

- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки тобто не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки (ст.. 11 Закону України «Про відпустки»).

6.5. У випадку поділу відпустки на частини, за бажанням працівника, основну безперервну частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04. 1997 № 346).

Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому

т..11 Закону України «Про відпустки».

6.6. Надавати відпустку (або її частину) керівним, педагогічним та науково-педагогічним працівникам протягом навчального року, у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування, за рахунок щорічної (постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346).

Надавати жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України)..

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (ч.2 ст.19 КЗпП України).

6.7. Надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати передбачені ст.25 Закону України «Про відпустки», Галузевої угоди, в тому числі:

- у випадку особистого шлюбу 3 дні;

- у випадку одруження дітей 3 дні;

- у випадку смерті близьких 3 дні.

6.8. Надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати, за згодою сторін, на термін до 15 календарних днів на рік, відповідно до ст..26 Закону України «Про відпустки».

6.9. Не допускати надання відпусток без збереження заробітної плати за ініціативою адміністрації з метою економії бюджетних коштів та виробничою необхідністю ( Галузева Угода).

6.10. Надавати можливість подружжю, що працюють в одному закладі, отримати відпустки одночасно.

6.11. У разі, коли працівники прийняті на роботу протягом навчального року, за їх бажанням, щорічна відпустка повної тривалості може надаватися до закінчення 6 – місячного терміну безперервної роботи в даному закладі.

6.12. У разі звільнення працівника, забезпечувати реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням або, за бажанням працівника, на грошову компенсацію невикористаної відпустки.

6.13. Здійснювати відкликання працівника із щорічної відпустки лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст..12 Закону України «Про відпустки»).

6.14. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки, при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної основної і додаткових відпусток не повинна бути меншою, ніж 24 календарних дні (ст..24 Закону України «Про відпустки»).

6.16.Надавати додаткову відпустку за шкідливі та особливі умови праці (Додаток 5,6).

6.17.Надавати додаткову оплачувану відпустку працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів, згідно з орієнтовним переліком посад працівників з ненормованим робочим днем, розроблений Міністерством освіти України від 11.03.1998, за погодженням з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 06.03.1998, відповідно до п. 5.3.10. Галузевої угоди (Додаток 11).

Профкоми зобов’язуються:

6.1.1. В тижневий строк погоджувати графік відпусток.

6.1.2. Контролювати правильність надання відпусток.

Сторони домовились:

- встановити в установі 5-ти денний робочий тиждень з вихідними днями в суботу і неділю;

- надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявністю особистої заяви працівника (ст.. 25,26 Закону України «Про відпустки»).

Розділ VІІ. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації.

Адміністрація зобов’язується:

7.1. Надавати працівникам за рахунок фонду заробітної плати допомогу на оздоровлення в розмірі не більш ніж один посадовий оклад на рік при наданні щорічної відпустки. (ст..57 Закону України «Про освіти»)

7.2. Сприяти забезпеченню всіх працівників установи гарячим харчуванням за місцем роботи.

7.3. Створити в Новопокровському навчально-виховному комплексі Чугуївської районної ради Харківської області кімнату психологічного розвантаження.

7.4. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективах , або тимчасове переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст..57 Закону України «Про освіту»).

7.5. Рішення про передачу в оренду споруд, приміщень та обладнання приймати за участю профспілкових комітетів, не допускаючи при цьому погіршення умов праці та навчання.

7.6. Забезпечити підготовку та подання документів, необхідних для призначення пенсій працівникам та членам їх сімей.

7.7. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.

7.8. Проводити постійну роботу з правового навчання працівників із залученням представників правозахисних та інших організацій в галузі права. («Національна програма правової освіти населення», затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992).

7.9. Виконувати вимоги ст..19-20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

7.10. Періодично заслуховувати на нарадах при директорі за участю представників профспілки інформацію про стан дотримання трудового законодавства в закладі.

7.11. Забезпечити розгляд заяв, скарг, звернень, подань громадян, вживати заходів для усунення причин, що їх викликають, надавати аргументовані відповіді відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

7.12. Сплачувати добові за курсову перепідготовку та кошти на проїзд до місця навчання педагогічних працівниківвідповідно до бюджетних призначень, затверджених кошторисами закладу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон».

7.13. Виконувати у повному обсязі ст. 57 Закону України «Про освіту», надавати доплати та надбавки працівникам освіти відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про порядок встановлення доплат та надбавок працівникам закладів освіти».

Профком зобов’язуються:

7.1.1. Надавати допомогу працівникам, які бажають вийти на пенсію, у оформленні необхідних документів.

7.1.2. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей.

7.1.3. Організувати проведення «днів здоров’я», виїзди на природу. Ініціювати створення груп здоров’я тощо.

7.1.4. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Нового року тощо.

7.1.5. Проводити День вшанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

Розділ VІІІ. Робочий час, режим та нормування праці

Адміністрація зобов’язується:

8.1. Не допускати відволікання працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

8.2. Залучати працівників до роботи в надурочний час, вихідні та святкові дні, як виняток, лише за погодженням з профкомами (ст..64 КЗпП України) з оплатою відповідно до ст..72 КЗпП України (Галузева Угода між МОН, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки).

8.3. У разі запровадження чергування в закладі завчасно узгоджувати з профспілковими комітетами графіки, порядок і розміри компенсації.

8.4. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством (ст..107 КЗпП України).

8.5. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише за їх згодою.

8.6. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковими комітетами.

8.7. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

8.8. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження. (ст.. 32 КЗпП, Галузева Угода між МОН, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 20_-20__ роки).

8.9. Створити умови матеріально–відповідальним особам для забезпечення збереження довіреного їм майна.

8.10. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий і водний режими в закладі.

8.11. Затверджувати кошториси доходів та видатків, а також штатні розписи навчальних закладів за погодженням з профспілковими комітетами.

8.12. Запроваджувати підсумковий облік робочого часу для працівників, умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (сторожів, робітників).

8.13. При тарифікації максимально дотримуватись наступності викладання предметів у класах.

8.14. Навчальне навантаження менше ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

8.15. Результати тарифікації доводити до відома педагогічних працівників під підпис.

8.16. Надурочна робота не повинна перевищувати для кожного працівника 120 годин на рік.

Профспілковий комітет зобов’язуються:

8.1.1. Постійно контролювати нормування праці, розподіл навчального навантаження.

8.1.2. Брати участь у роботі атестаційної та тарифікаційної комісій.

Сторони домовились, що поважними причинами запізнення або відсутності на роботі, при загальновизнаних, вважається:

- раптове захворювання або погіршення стану здоров’я працівника або його близьких родичів;

- аварії побутового характеру, що вимагають негайного усунення.

У цьому разі працівник повинен вжити всіх можливих заходів, спрямованих на повідомлення про це адміністрації.

Розділ ІХ. Гарантії діяльності профспілкових організацій

Адміністрація зобов’язується:

9.1. Надавати профкомові всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілок по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

9.2. Безоплатно надавати профспілковим комітетам обладнане приміщення, засоби зв’язку, оргтехніку, канцтовари, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.. 249 КЗпП України, ст..42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

9.3. Згідно з заявами членів профспілок проводити безготівкову оплату членських внесків та перерахувати їх протягом 3 днів після виплати зарплати.

9.4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

9.5. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профспілковими органами.

9.6. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

9.7. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, кабінетів і приміщень закладу для здійснення профкомами прав, наданих профспілкам для контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

9.8. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від роботи, час для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу (ст..252 КЗпП України).

Розділ X. Контроль за виконанням колективного договору

Сторони зобов’язуються:

10.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін виконання зобов’язань сторін.

10.2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

10.3. Двічі на рік (червень, січень) спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голову профкому про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах трудового колективу.

10.4. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань (положень) проаналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Профкоми зобов’язуються:

Вимагати від власника або уповноваженого їм органу розірвання трудового договору з керівництвом установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст.. 45 КЗпП України).

Адміністрація зобов’язується:

Надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмноження колективного договору

до 28.03.2017 року.

За дорученням трудового колективу колективний договір підписаний:

Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова


Додаток 1 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.

Порядок встановлення доплат та надбавок працівникам

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

1. Надбавка за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати залежно від стажу педагогічної роботи) у таких розмірах:

понад 3 роки – 10 %;

понад 10 років – 20 %;

понад 20 років – 30 %.

(Підстава: Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78)

2. Додаткова оплата праці за класне керівництво вчителям, викладачам

здійснюється:

- у 1-4 кл. – у розмірі 20 % від ставки;

- у 5-11 кл. – у розмірі 25 % від ставки.

3. Додаткова оплата праці за перевірку зошитів учнів.

Ця доплата здійснюється основному вчителю незалежно від навантаження в 1-4 класах – 15 % від ставки;

- за перевірку письмових робіт:

- з мов та літератури в розмірі 20 % від ставки;

- з математики – 15 % від ставки;

- з іноземної мови та креслення – 10 % від ставки.

У випадках, коли вчитель має навантаження з предметів, по яких встановлено додаткова оплата за перевірку письмових робіт більше чи менше 18 годин на тиждень (72 години на місяць), то доплата відповідно збільшується чи зменшується.

4. Додаткова оплата праці за завідування навчальними кабінетами проводиться в розмірі 10-13 % посадового окладу.

5. Додаткова оплата праці педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у розмірах при кількості класів:

від 10 до 19 – 10% посадового окладу

від 20 до 29 – 20 % посадового окладу

(Підстава: п.45, 102 інструкції «Про порядок обчислення заробітної платні»).

6. Додаткова оплата праці бібліотекаря за роботу з бібліотечним фондом підручників здійснюється у розмірі 5-15 % посадового окладу.

7. Додаткова оплата праці за роботу у нічний час здійснюється у розмірі 40 % годинної тарифної ставки за кожну годину праці у нічний час (з 22.00 до 06.00).

(Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 20_ – 20__ роки).

Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова


Додаток 2 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків

1. Грошова винагородапедагогічним працівникам школи надається щорічно за сумлінну працю та значні досягнення у роботі.

2. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за:

- зразкове виконання службових обов’язків;

- виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни;

- зразкове виконання обов’язків класного керівника;

- педагогічну та особисту культуру вчителя;

- загальну результативність в роботі, впровадження в практику роботи науковості, розвиток обдарованості дітей;

- досягнення успіхів в навчанні та вихованні учнів, участь та результативність вихованців у олімпіадах, конкурсах, у роботі МАН;

- якість проведення вчителем уроків та позакласних заходів;

- участь в науково-пошуковій роботі, виставках-оглядах педагогічної майстерності, в конкурсах «Вчитель року» та результативність цієї роботи;

- відсутність випадків травмування учнів під час навчально-виховного процесу;

- створення навчального кабінету згідно Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх начальних закладів.

3. Щорічна грошова винагорода нараховується відповідно до цього Положення за погодженням з профспілковим комітетам, на підставі наказу керівника школи в розмірі до одного посадового окладу (ставки) заробітної плати.

4. Позбавляються щорічної грошової винагороди педагогічні працівники повністю або частково за:

- порушення трудової дисципліни;

- нетактовну поведінку в колективі;

- грубе порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- не належне виконання функціональних обов’язків і виконавчої дисципліни;

- травмування учнів під час навчально-виховного процесу.

7.1.1.1. Щорічна грошова винагорода керівнику закладу надається згідно з Положенням про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам.

(Підстава: т.. 57 Закону України «Про освіту», «Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України за № 898 від 05.06.2000)

Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова

Додаток 3 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.

Розмір доплат працівникам освіти

1.За суміщення професій (посад) - до 50% посадового окладу
1. 2.За розширення зони обслуговування - до 50% посадового окладу
3.За виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи - до 50% посадового окладу

(Підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Галузева угода між МОН України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 20__-20___ роки).


Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова

Додаток 4 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.

Перелік робіт, які виконуються під час припинення занять з незалежних від працівника причин

1. Вивчення побутових умов сімей учнів.

2. Проведення педчитань.

3. Проведення педрад та нарад при директорі тощо.

4. Робота в кабінеті з методичною літературою.

5. Робота в бібліотеці з методичною літературою.

6. Підготовка матеріалів для участі у педагогічних конкурсах.


Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. СазоноваДодаток 5 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.
31

Перелік посад працівників

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

з особливими умовами праці

- прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень та санвузлів (доплата -10% від посадового окладу; додаткова відпустка – 4 календарних дні);

- працівники, що більше ніж 50% робочого дня протягом 14 та більше годин на тиждень працюють за комп’ютером – 4 дні.

(Підстава: п.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Галузева угода між МОН України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 20__ -20___роки, «Список виробництв, робіт, професій і посад із важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах, в яких дає право на щорічну додаткову відпустку». Затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679).


Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова
Додаток 6 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.

Перелік посад із шкідливими і важкими

умовами праці, зайнятість працівників на яких дає право на пільги, компенсації та щорічну додаткову відпустку у зв’язку з умовами праці

( за результатами атестації робочих місць за умовами праці )

Посада Додаткова відпустка Доплата до тарифного окладу
Підсобний робітник 2 4 %
(Підстава: Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (зі змінами) та № 442 від 01.08.1992 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», додаток 1 до Галузевої угода між МОН України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 201_-20__роки, наказ відділу освіти № 598 від 28.12.2012!!! «Про результати проведення атестації робочих місць у навчальних закладах за умовами праці для визначення права працівників на пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці»).

Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова
Додаток 7 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.

Перелік професій та посад,

яким видається спеціальний одяг, спеціальне взуття,

засоби індивідуального захисту

Найменування професій та посад Засоби індивідуального захисту Строк експлуатації ( міс.)
1. Прибиральник службових приміщень - Халат-спецодяг , - Рукавиці гумові 12 місяців 6 місяців
2. Кухар - Халат білий, - Фартух білий , - Ковпак або косинка білі - брюки білі 4 місяців 4 місяців 4 місяців 4 місяців
3. Підсобний робітник - Халат білий, - Фартух білий, - Рукавиці гумові 4 місяців 4 місяців 6 місяців
4. Сестра медична - Халат білий 1 рік
5. Сестра медична з дієтичного харчування - Халат білий 1 рік
6. Двірник - Халат; - Рукавички холщові 4 місяців 4 місяців
7. Робітник по обслуговуванню - Халат; - Рукавички холщові 4 місяців 4 місяців

(Підстава: ст. 8 Закону України «Про охорону праці», п.7.2.3. Галузевої угоди)


Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова


Додаток 8 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на на 2017-2020 р.р.

Забезпечення технічного персоналу закладів освіти

миючими та знешкоджувальними засобами

згідно з санітарними нормами (на 1 чоловіка)

Посада Миючі засоби Кількість Термін
1. Прибиральник службових приміщень Господарче мило 400 грамів щомісячно
4. Робітник по обслуговуванню Господарче мило 400 грамів щомісячно
5. Кухар Господарче мило 400 грамів щомісячно
6. Підсобний робітник Господарче мило 400 грамів щомісячно
7. Двірник Господарче мило 400 грамів щомісячно

(Підстава: ст. 8 Закону України «Про охорону праці», ст.165 Кодексу Законів про Працю України)


Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова
Додаток 9 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.

Комплексні заходи щодо

досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці,

підвищення рівня охорони праці, запобігання випадків

виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожеж.

Найменування заходів, робіт Вартість робіт, грн. Кіль-кість, шт. Строк виконання Відповідальні особи
Заплановано Витрачено
Бюджет позабюджет Бюджет Позабюдж.
1. Установка світодіодних світильників 450 Протягом року Завгосп
2. Технічне обслугову-вання вогнегасників 500,00 7 шт. Протягом року Завгосп
3. Забезпечення харчоб-локу миючих та дезінфікуючих засобів 500,00 Протягом року Завгосп
4. Своєчасно завозити пісок для використання при склад. погод. умовах 1800,00 2 т. Протягом року Завгосп
5. Забезпечення правовою та методичною літера-турою з охорони праці. 400,00 Протягом року Голова ПК
6. Перевірка монометрів, придбання термометрів 300,00 Протягом року Завгосп

7. Благоустрій, поновлення огорожі футбольного міні-поля 5 000,00 100 м. Протягом року Завгосп
8. Придбання інвентарю 500,00 Протягом року Завгосп
9. Придбання медикаментів 300,00 Протягом року Медсестра

(Підстава: ст. 19 Закону України про охорону праці,ст. 162 Кодексу законів про працю України)


Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова


Додаток 10 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.

Заходи

щодо виконання правил пожежної безпеки в

Новопокровському навчально-виховному комплексі

Чугуївської районної ради Харківської області

№ з/п Заходи Кількість, шт. Термін виконання Відповідальні
1. Перевірка захисного заземлення щорічно, серпень Директор, завгосп
2. Придбання вогнегасника ОП 4 шт. щороку Завгосп
3. Перевірка пожежного гідранта 1 шт. 1 раз на рік (серпень) Завгосп
4. Своєчасно проводити технічне обслуговування вогнегасників 17 шт. 1 раз на рік Завгосп
5. Проводити інструктажі з питань пожежної безпеки, протипожежні тренування 1 раз на 6 місяців Завгосп
(Підстава: Кодекс цивільного захисту; «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затверджені наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.1998 № 348/70 (зі змінами)).

Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова


Додаток 11 до колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області на 2017-2020 р.р.

Перелік посад працівників

з ненормованим робочим днем, яким надається

щорічна додаткова відпустка

№ з/п Посада Тривалість додаткової відпустки
1 Директор 3
2 Заступник директора 3
3 Завгосп 3
4 Сестра медична старша 7
5 Бібліотекар 7
6 Секретар-друкарка 4
7 Голова первинної профспілкової організації 4
8 Кухар 4

(Підстава: додаток 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 20_ – 20_ роки)


Директор Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

___________________ Л. О. Луганська

Голова первинної профспілкової організації

Новопокровського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області

____________________ Л. М. Сазонова

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КОЛЕКТИВНИМ ДОГОВОРОМ:

П.І.Б. працівника Підпис Дата ознайомлення
1. Луганська Любов Олександрівна
2. Таран Любов Володимирівна
3. Красильникова Ольга Олександрівна
4. Сазонова Лідія Михайлівна
5. Волинська Ніна Борисівна
6. Гавриліна Тетяна Володимирівна
7. Буслаєва Наталія Олександрівна
8. Тімоніна Ніна Миколаївна
9. Демидова Олена Анатоліївна
10. Пахомова Валентина Василівна
11. Галета Наталія Миколаївна
12. Рудь Наталія Володимирівна
13. Булавіна Любов Василівна
14. Губіна Олеся Єгорівна
15. Лошак Світлана Геннадіївна
16. Нарожиленко Зінаїда Баріданівна
17. Тарусіна Світлана Іванівна
18. Переродова Ірина Іванівна
19. Сергейчук Любов Василівна
20. Максименко Марія Михайлівна
21. Логвінова Валентина Василівна
22. Луганський Святослав Миколайович
23. Носова Валентина Олексіївна
24. Сапєлкіна Оксана Павлівна
25. Ковтун Марія Павлівна
26. Польщикова Віра Павлівна
27. Сухоруков Іван Георгійович
28. Юр’єва Наталія Олександрівна
29. Мірошниченко Галина Олександрівна
30. Сазонова Олександра Сергіївна
31. Карацюба Олена Анатоліївна
32. Котляр Світлана Костянтинівна
33. Сарецян Ольга Семенівна
34. Жукова Ольга Олексіївна
35. Блудов Дмитро Сергійович
36. Желізна Олена Вікторівна
37. Дадашова Арзу Хазран кизи
38. Галушкіна Тетяна Юріївна
39. Бабенко Ірина Святославівна
40. Сєрікова Людмила Михайлівна
41. Борисова Ольга Миколаївна
42. Літвінцева Наталія Вікторівна
43. Анохіна Людмила Анатоліївна
44. Васильєва Євгенія Анатоліївна
45. Паламарчук Світлана Григорівна
46. Толстой Андрій Михайлович
47. Абраменко Оксана Олексіївна
48. Хорошунова Тетяна Володимирівна
49. Щьоголева Людмила Євгеніївна
50. Дімошенко Марина Юріївна
51. Сокольнікова Антоніна Геннадіївна
52. Афанасенко Світлана Володимирівна
53. Шамоян Зінаїда Рзгоївна
54. Ганьшина Алла Михайлівна
55. Горлова Валентина Олексіївна
56. Єрьоменко Ірина Олександрівна
57. Кануннікова Яна Володимирівна
58. Пахомова Юлія Валеріївна
59. Переверзєва Ольга Володимирівна
60. Якуніна Любов Андріївна
61. Верещак Юрій Анатолійович
62. Ачкасов Олександр Миколайович
63. Зубов Федір Матвійович
64. Єгоров Анатолій Анатолійович
65. Сапєлкін Іван Олексійович
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Кол-во просмотров: 2155

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.