1. Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Запит на інформацію – це прохання особи (фізичної, юридичної) до Новопокровського навчально-виховного комплексу надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Новопокровський навчально-виховний комплекс є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації навчально-виховним комплексом повноважень, передбачених законодавчими актами України, та яка знаходиться у володінні НВК.

3. Новопокровський навчально-виховний комплекс не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- адресованих безпосередньо до відділу освіти;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

4. Запитувачі інформації мають право звернутися із запитом на інформацію в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

5. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

6. Запит на інформацію подається на ім'я директора НВК в довільній формі або шляхом заповнення встановленої закладом форми.

7. У запиті на інформацію повинно обов'язково бути зазначено:

7.1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (у разі колективного запиту – певної особи, якій надано право звертатися та отримувати інформацію) або повне найменування юридичної особи;

7.2. Поштова адреса або адреса електронної пошти фізичної або юридичної особи;

7.3. Номер домашнього, робочого або мобільного телефону – якщо такий є;

7.4. Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

7.5. Спосіб отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу), факсом (вказати номер факсу), електронною поштою (вказати адресу електронної пошти);

7.6. Підпис і дата, якщо запит подається письмово.

8. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) запитувач не може надати поштовий запит самостійно, його оформляє на встановленій Новопокровським навчально-виховним комплексом заступник директора з навчально-виховної роботи, в обов'язки якого входить забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації (далі – відповідальна особа), при цьому даний спеціаліст обов'язково зазначає в запиті своє прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон і надає запитувачу копію запиту.

8.1. Запити на інформацію надаються в робочі дні з понеділка по четвер з 08.00 годин до 17.00 годин, у п'ятницю – з 08.00 годин до 16.00 годин, без перерви.

8.2. За поштовою адресою:

Новопокровський НВК

вул..Гагаріна,32 смт Новопокровка

Чугуївський район, Харківська обл., 63523

8.3.Факсом за номером: (05746) 32-4-24

8.4.По телефону за номером: (05746) 32-4-24

8.5.Особисто в учительській (вул..Гагаріна,32 смт Новопокровка)

9. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами визначено учительську.

10. Відповідальна особа перевіряє оформлення запиту відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та реєструє його в Журналі обліку запитів на інформацію, про що робить відповідну відмітку у запиті.

11. Після розгляду та напису директором НВК резолюції, запит повертається до відповідальної особи для внесення відповідних відміток в журналі обліку запитів та доведення (передання) його виконавцю.

12. Виконавець вивчає, аналізує запит та підготовлює проект відповіді на запит не пізніше чотирьох робочих днів, починаючи з дня надходження та реєстрації запиту.

13. Відповідь на запит на інформацію запитувачу повинна бути надана не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

14. Якщо запит на інформацію стосується інформації, яка необхідна для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів в шкільній їдальні, надзвичайних подій у закладі, відповідь на запит має бути надана не пізніше 48 годин з часу отримання запиту. У такому разі запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

15. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, НВК може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку Новопокровський навчально-виховний комплекс повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту з обґрунтуванням такого продовження.

16. Після підготовки відповіді, виконавець передає запит разом із проектом відповіді директору НВК для подальшого погодження та завізування.

17. Завізована відповідь на запит передається для реєстрації заступнику директора з НВР, в повноваження якого входить облік та реєстрація кореспонденції.

18. Запит передається відповідальній особі для обліку та накопичення у матеріалах справи, відповідно до номенклатури справ закладу.

19. Зареєстрована відповідь передається відповідальній особі для внесення відповідних записів до Журналу обліку запитів та належного оформлення відповіді для подальшого надіслання на адресу запитувача.

20. Новопокровський навчально-виховний комплекс має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

20.1 Навчально-виховний комплекс, посадові особи не володіють і не зобов'язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

20.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

20.3 Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

20.4 Не дотримано вимог до запиту інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

21. Якщо НВК не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але йому відомо, хто нею володіє, то запит направляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

22. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загально доступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

23. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

23.1. Прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

23.2. Дату відмови;

23.3. Мотивовану підставу відмови;

23.4. Порядок оскарження відмови;

23.5. Підпис.

24. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

25. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

26. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

26.1 Прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

26.2. Дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

26.3.Причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом України "Про доступ до публічної інформації" строк;

26.4.Строк, у який буде задоволено запит;

26.5.Підпис.

27. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

28. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- відстрочку задоволення запиту на інформацію;

- ненадання відповіді на запит на інформацію;

- надання недостовірної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

- інші рішення, дії чи бездіяльність навчально-виховного комплексу, його посадових осіб, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Кол-во просмотров: 1133

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.